Projekt Design Thinking & Mind Mapping

Grant pn. „Design Thinking & Mind Mapping szansą na lepszą przyszłość!” realizowany przez Fundację Międzynarodowy
Instytut Rozwoju został pozyskany w ramach projektu pn. ” Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów
tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014 – 2020”

Lider Projektu Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju

Partner Projektu EUROCULTURA MOBILITA INTERNAZIONALE