Współpraca

Współpraca międzynarodowa:

Grupa Coopselios/ProgettareZerosei srl (Włochy)w zakresie rozwijania i promowania innowacyjnej metody pracy z dziećmi w wieku od 0 do 6 roku życia opartej na doświadczeniach pedagogiki Marii Montessori oraz metody Reggio Emilia Approach. 

Montessori in Pratica (Włochy), prowadzone przez wychowanków Marii Montessori, w zakresie upowszechniania podejścia Montessori w żłobku, przedszkolu, szkole i rodzinie.

Stowarzyszenie Liberty (Francja) w zakresie tworzenia miejsc opieki, które przyczyniają się̨ do dobrego samopoczucia i rozwoju dzieci. Współpraca opiera się̨ na kulturowym i artystycznym przebudzeniu małego dziecka, szacunku dla jego rytmu, kontakcie i współpracy z jego rodziną.

Eurocultura srl (Włochy) w zakresie zapobiegania bezrobociu poprzez poprawę kompetencji osób młodych i dorosłych, kobiet i pracowników zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, a także promocji przedsiębiorczości. Dodatkowo współpracujemy z zakresie mobilności ponadnarodowej studentów i pracowników, zapobieganiu i zwalczaniem rasizmu i uprzedzeń, wsparciem opieki środowiskowej.

Programy krajowe oraz Unii Europejskiej wspomagają nasze działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, w szczególności młodych rodziców powracających na rynek pracy.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w zakresie promocji świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i podejmowania biznesowych inicjatyw.

Współpracujemy także z:

Centrum Dialogu Międzykulturowego w zakresiedziałalności edukacyjnej na temat wielokulturowości, adresowanej do społeczności polskiej i zagranicznej, prowadzenia działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wymiany międzynarodowej.

Powiatowym Urzędem Pracy oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Przedstawiciele Fundacji SPIN i Fundacji Międzynarodowy Instytut Rozwoju są członkami Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.