Projekt aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko

INFORMACJA O PROJEKCIE:

W związku z otrzymaniem dofinansowania (podpisana umowa o dofinansowanie projektu RPLD.10.01.00-C016/18-00, w dniu 10.07.2019 r.) przez Fundację SPIN z siedzibą w Łodzi
(ul. Piotrkowska 276, bud. B, lok.2), realizuje projekt pn. „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko”, nr projektu: RPLD.10.01.00-10-C016/18, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 214-2020, Oś Priorytetowa 10 – X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 01-X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest utrzymanie zatrudnienia przez 15 UP (12K/3M) pracy oraz wzrost zdolności do zatrudnienia przez 28 UP (23K/5m), pozostających bez pracy w tym bezrobotnych 15 UP(12K/3M) i biernych zawodowo 13 UP (11K/2M) z terenu m. Łódź sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 w okresie od 01.09.2019 – 31.08.2021 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie nowych 32 miejsc opieki nad dziećmi w wieki 1-3 lat, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS, oraz objęcie wsparciem aktywizacyjnym 28 UP (23K/5M).

Projekt wpisuje się również w politykę godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Wartością dodaną projektu będzie korzystny wpływ na dzieci z pobytu w żłobku poprzez nawiązanie kontaktów
z rówieśnikami, usamodzielnienie oraz fachową stymulację rozwoju psychoruchowego. Projekt wpisuje się w realizację celu szczegółowego: „Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Grupę docelową projektu stanowią 43 UP (35K/8M), sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, które uczą się /pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego, w rozumieniu przepisów KC, w tym: os. pracujące (15 UP: 12 K/3M), osoby bezrobotne 15 UP (12K/3M) i bierne zawodowo 13 UP (11K/2M), które chcą powrócić do życia zawodowego a opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy niezależnie od wieku, wykształcenia i stanu zdrowia w/w osób.

REALIZATOR PROJEKTU: Fundacja SPIN

PARTNER PROJEKTU: Firma „ANNA” Anna Gruzla

Okres realizacji projektu: 2019 -09-01 do 2021-08-31

 

 

ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

Osiągnięcie celu głównego i założonych wskaźników nastąpi poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia, realizowanego poprzez następujące działania:

 • Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 • Aktywizacja zawodowa 28 UP (25K/3M) sprawujących opiekę dla dziecka do lat 3 (bezrobotnych i biernych zawodowo)
 • Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie pośrednictwa pracy (28 osób x 5 h), wsparcie psychologiczne (śr. 28 UP x 3h/os), doradztwo zawodowe dla rodziców bezrobotnych i biernych zawodowego (4h doradztwa wraz z przygotowaniem IPD), szkolenia indywidualne zgodne z IPD, szkolenia te będą zgodne z potrzebami lokalnego rynku, dzięki czemu każdy uczestnik otrzyma kompetencje niezbędne na lokalnym rynku pracy zgodne z posiadanymi dotychczas kwalifikacjami.

 

 

PLANOWANE EFEKTY W RAMACH PROJEKTU:

 1. Efektywność zatrudnieniowa w stosunku do osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo wynosi a) dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym: imigrantów, reemigrantów, osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 minimum: 52%
 2. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu: 12K/3M, Razem: 15 osób
 3. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 23K/3M. Razem 28
 4. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS: 32
 5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu:
  23K/3M. Razem 28 osób
 6. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat: 35K/8M, razem: 43
 7. Liczba zrealizowanych miesięcy opieki nad dziećmi do lat 3: 20
 8. Liczba wyposażonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat: 1
 9. Liczba osób objętych wsparciem aktywizacyjnym: 20.

 

 

Całkowita wartość projektu: 1 547 056,14 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 314 997,71 zł

 

 

REKRUTACJA

 

Zasady rekrutacji do projektu:

Proces rekrutacji został przeprowadzony na podstawie opracowanych przez Realizatora
i Partnera projektu dokumentów tj. formularza rekrutacyjnego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Realizatora: www.fundacja-spin.pl  oraz www.nubo.edu.pl.

Rekrutacja uczestników Projektu odbywała się  zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. W przypadku braku wolnych miejsc Rodzice dzieci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane były w biurze Projektu osobiście, drogą poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej w godzinach pracy biura lub innych ustalonych indywidualnie. W celu zapewnienia uczestnictwa w rekrutacji osobom z niepełnosprawnościami, Realizator przewidział możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego online (za pomocą poczty elektronicznej) lub spotkanie w domu osoby zainteresowanej.

Dokumenty rekrutacyjne: do zamieszczenia:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa Gdańska 145

Umowa Uczestnictwa w Projekcie

Umowa o Świadczenie Usług Opiekuńczych

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Klauzula RODO

Zgoda na udostępnianie danych

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium

Oświadczenie o wielodzietności

Procedury COVID

Procedury COVID-19

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie

Statut Klubu Dziecięcego NUBO

 

 

Ostateczna lista rankingowa UP zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Ostateczna lista rezerwowa UP zakwalifikowanych do udziału w projekcie

ROZEZNANIA RYNKU

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/ rozstrzygnięcie
 2. Zapytanie ofertowe nr 2/ rozstrzygnięcie
 3. Zapytanie ofertowe nr 3/rozstrzygnięcie

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych nam w związku z Państwa współpracą z naszą firmą, jest Szczegółowe dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych, celu przetwarzania danych osobowych, czasu przetwarzania, Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez Fundację SPIN Państwa danych osobowych oraz odbiorców danych zamieszczone zostały na naszej stronie internetowej.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentacją.

DEFINICJE RODO:

Administrator (danych) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

RODO – rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Dane osobowe – to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego. tożsamość tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania – polega na oznaczeniu przetwarzanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

Anonimizacja – zmiana danych osobowych w wyniku której dane te tracą charakter danych osobowych

Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych. Zgoda musi być udokumentowana we właściwy sposób, aby ją udowodnić.

Ocena skutków w ochronie danych – to proces przeprowadzany przez Administratora, jeśli jest wymagany przez obowiązujące prawo i, jeśli to konieczne, z uczestnictwem inspektora ochrony danych, przed przetwarzaniem, w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych jako rodzaju przetwarzania danych osobowych i zachodzi wraz z wykorzystaniem nowych technologii, biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Proces ten musi ocenić wpływ planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych.

Podmiotem danych jest każda osoba fizyczna, która jest przedmiotem przetwarzanych danych.

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Podmiot przetwarzający (Procesor) to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub jakikolwiek inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – to osoba formalnie wyznaczona przez Administratora w celu informowania i doradzania Administratorowi/Podmiotowi przetwarzającemu/pracownikom w zakresie obowiązującego prawa o ochronie danych i niniejszej Polityki oraz w celu monitorowania ich przestrzegania oraz działania jako punkt kontaktowy dla osób przetwarzanych i organu nadzorczego.

Pseudonimizacja – oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób (np. poprzez zastępowanie nazw liczbami), że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji (np. Listy referencyjnej nazwisk i numerów), pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Szczególne kategorie danych osobowych – ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych i obejmują przetwarzanie danych genetycznych, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące naturalnego życie seksualne osoby lub orientację seksualną. W zależności od obowiązującego prawa, specjalne kategorie danych osobowych mogą również zawierać informacje o środkach zabezpieczenia społecznego lub postępowaniach administracyjnych i karnych oraz o sankcjach.

Profilowanie – jest dowolną forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Naruszenie ochrony danych osobowych – jest to przypadkowy lub niezgodny z prawem incydent prowadzący do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

 

ZDJĘCIA

 

Kontakt:

BIURO PROJEKTU:

Fundacja SPIN

Ul. Piotrkowska 276 lok.2

90-361 Łódź

@ :  [email protected]

T : +48511766176