Projekt akademia malucha MIR

INFORMACJA O PROJEKCIE:

W związku z otrzymaniem dofinansowania (umowa o dofinansowanie projektu nr RPLD.10.01.00-10-B00/18/00 z dnia 10.04.2019 r.), Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju z siedzibą w Łodzi ( ul. Piotrkowska 276), realizuje projekt pn. „Akademia malucha MIR”, nr RPLD.10.01.00-B007/18-00, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 214-2020, Oś Priorytetowa 10 – X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 01-X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

REALIZATOR PROJEKTU: Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju

PARTNER PROJEKTU: Firma „ANNA” Anna Gruzla

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem szczegółowym projektu jest „wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo oraz na utrzymanie zatrudnienia 25 osób (20K/5M) pracujących
z terenu m. Łódź, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez zastosowanie kompleksowych narzędzi, w postaci zapewnienia opieki w nowoutworzonym żłobku oraz podniesienie kompetencji i umiejętności bezrobotnych i biernych zawodowo UP w okresie od 01.09.2019 – 31.08.2021.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWŁ, tj. wzrost poziomu aktywności  zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Dzięki realizacji adekwatnych wskaźników produktu i rezultatu, tj. nastąpi wsparcie 45 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, utworzenie 45 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat, w tym:

Grupę docelową projektu  stanowią 45 osób (40K/5M), sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:

 1. Osoby pracujące (20 K/5M)
 2. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które chcą powrócić do życia zawodowego, po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka , lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu.

 

ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

Osiągnięcie celu głównego i założonych wskaźników nastąpi poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia, realizowanego poprzez następujące działania:

 • Utworzenie 45 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 • Aktywizacja zawodowa 24 K sprawujących opiekę dla dziecka do lat 3 (bezrobotnych i biernych zawodowo)
 • Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie pośrednictwa pracy (20 osób x 4 h), wsparcie psychologiczne (śr. 20 UP x 3h/os), doradztwo zawodowe dla rodziców bezrobotnych i biernych zawodowego (4h doradztwa wraz z przygotowaniem IPD), szkolenia indywidualne zgodne z IPD, szkolenia te będą zgodne z potrzebami lokalnego rynku, dzięki czemu każdy uczestnik otrzyma kompetencje niezbędne na lokalnym rynku pracy zgodne z posiadanymi dotychczas kwalifikacjami.

 

Okres trwania projektu: od 2019-09-01 do 2021-08-31

Całkowita wartość projektu: 1 602 824,15 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 362 400,53 zł

PLANOWANE EFEKTY W RAMACH PROJEKTU:

 1. Efektywność zatrudnieniowa w stosunku do osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo wynosi a) dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym: imigrantów, reemigrantów, osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 minimum: 42%
 2. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu: 20K/5M, Razem: 25 osób
 3. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 20K. Razem 20
 4. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS: 45
 5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu:
  20 K. Razem 20 osób
 6. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat: 45
 7. Liczba funkcjonujących miejsc opieki i wspierania rozwoju dziecka do lat 3 : 45 osób
 8. Liczba zrealizowanych miesięcy opieki nad dziećmi do lat 3: 20
 9. Liczba wyposażonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat: 1
 10. Liczba osób objętych wsparciem aktywizacyjnym: 20.

 

 

REKRUTACJA

Zasady rekrutacji do projektu:

Proces rekrutacji został przeprowadzony na podstawie opracowanych przez Realizatora
i Partnera projektu dokumentów tj. formularza rekrutacyjnego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Realizatora: www.instytutrozwoju.pl oraz www.nubo.edu.pl.

Rekrutacja uczestników Projektu odbywała się  zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. W przypadku braku wolnych miejsc Rodzice dzieci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane były w biurze Projektu osobiście, drogą poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej w godzinach pracy biura lub innych ustalonych indywidualnie. W celu zapewnienia uczestnictwa w rekrutacji osobom z niepełnosprawnościami, Realizator przewidział możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego online (za pomocą poczty elektronicznej) lub spotkanie w domu osoby zainteresowanej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: do zamieszczenia

 1. formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie o posiadaniu zaświadczenie z PUP lub zaświadczenie o byciu osobą nieaktywną zawodowo dla osób biernych zawodowo/bezrobotnych/zaświadczenie z pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/wychowawczym
 3. Oświadczenie osoby zagrożonej utratą pracy (jeśli dotyczy)
 4. Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności ( jeśli dotyczy)

 

 1. Dokumenty zw. z uczestnictwem w projekcie:
 2. Podpisana przez obie strony Umowa uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami:
 3. Podpisany regulamin projektu
 4. Podpisana deklaracja uczestnictwa w projekcie
 5. Podpisane Oświadczenie UP
 6. Oświadczenie UP o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
 7. Zaświadczenie o zatrudnieniu –jeśli dotyczy

 

 1. Dokumenty związane ze wsparciem – usługi opiekuńcze
 2. Umowa o świadczeniu usług opiekuńczych
 3. regulamin NUBO Klub Dziecięcy
 4. Karta zgłoszenia dziecka
 5. upoważnienia do odbioru dziecka

 

Wynik rekrutacji

Selekcja wstępna kandydatów nastąpiła na podstawie weryfikacji założonych we wniosku o dofinansowanie kryteriów formalnych:

 • Złożenie formularza rekrutacyjnego z oświadczeniami oraz właściwymi zaświadczeniami w terminie
 • Przynależność do grupy docelowej: rodzic dziecka do 3 lat
 • Osoba pracująca lub bierna zawodowo.

Na tej podstawie Koordynator projektu zweryfikował możliwość przystępnie do projektu osób składających dokumenty. W momencie wpływu większej ilości zgłoszeń wnioskodawca przyznawał kryteria premiujące czyli dodatkowe punkty za:

 • Posiadanie rodziny wielodzietnej – 3 pkt.
 • Opiekun/rodzic jest osobą niepełnosprawną – 5 pkt .
 • Osoby o niskich kwalifikacjach – 1 pkt.

 

Ostateczna lista rankingowa UP zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Ostateczna lista rezerwowa UP zakwalifikowanych do udziału w projekcie

ROZEZNANIA RYNKU

 1. Zapytanie ofertowe nr z dnia………..

WYNIKI:  rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia……………

WYNIKI: rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe

WYNIKI: rozstrzygnięcie

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych nam w związku z Państwa współpracą z naszą firmą, jest Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju. Szczegółowe dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych, celu przetwarzania danych osobowych, czasu przetwarzania, Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez Fundację Międzynarodowy Instytut Rozwoju Państwa danych osobowych oraz odbiorców danych zamieszczone zostały na naszej stronie internetowej.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentacją.

DEFINICJE RODO:

Administrator (danych) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

RODO – rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Dane osobowe – to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego. tożsamość tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania – polega na oznaczeniu przetwarzanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

Anonimizacja – zmiana danych osobowych w wyniku której dane te tracą charakter danych osobowych

Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych. Zgoda musi być udokumentowana we właściwy sposób, aby ją udowodnić.

Ocena skutków w ochronie danych – to proces przeprowadzany przez Administratora, jeśli jest wymagany przez obowiązujące prawo i, jeśli to konieczne, z uczestnictwem inspektora ochrony danych, przed przetwarzaniem, w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych jako rodzaju przetwarzania danych osobowych i zachodzi wraz z wykorzystaniem nowych technologii, biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Proces ten musi ocenić wpływ planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych.

Podmiotem danych jest każda osoba fizyczna, która jest przedmiotem przetwarzanych danych.

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Podmiot przetwarzający (Procesor) to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub jakikolwiek inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – to osoba formalnie wyznaczona przez Administratora w celu informowania i doradzania Administratorowi/Podmiotowi przetwarzającemu/pracownikom w zakresie obowiązującego prawa o ochronie danych i niniejszej Polityki oraz w celu monitorowania ich przestrzegania oraz działania jako punkt kontaktowy dla osób przetwarzanych i organu nadzorczego.

Pseudonimizacja – oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób (np. poprzez zastępowanie nazw liczbami), że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji (np. Listy referencyjnej nazwisk i numerów), pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Szczególne kategorie danych osobowych – ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych i obejmują przetwarzanie danych genetycznych, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące naturalnego życie seksualne osoby lub orientację seksualną. W zależności od obowiązującego prawa, specjalne kategorie danych osobowych mogą również zawierać informacje o środkach zabezpieczenia społecznego lub postępowaniach administracyjnych i karnych oraz o sankcjach.

Profilowanie – jest dowolną forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Naruszenie ochrony danych osobowych – jest to przypadkowy lub niezgodny z prawem incydent prowadzący do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

 

Kontakt:

BIURO PROJEKTU:

Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju

Ul. Piotrkowska 276 lok.2

90-361 Łódź

Tel. 505 739 735

e-mail: [email protected]